Bezpłatna infolinia 800 806 900

Obowiązek informacyjny

SPRAWDŹ SWÓJ SŁUCH

Możesz sprawdzić swój słuch, wykonując prosty test słuchu online lub od razu umówić się na bezpłatne badanie słuchu w jednym z naszych oddziałów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: Rozporządzenie RODO] informuję, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Audiofon Matyja spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Alianckiej 6 (dane rejestrowe: nr KRS 0000572563, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, NIP: 8992772335).
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pani / Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@audiofon.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Audiofon (ul. Aliancka 6, 53-014 Wrocław).
 3. Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w ściśle określonych celach i w granicach uzyskanej zgody. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Audiofon Matyja spółka komandytowa w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem, w celu wykonania usługi oraz w celach marketingowych, w szczególności w celu umożliwienia uczestnictwa w programie lojalnościowym, wykonywania połączeń telefonicznych, jak również wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej oraz SMS.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. c, oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia RODO.
 5. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO), jako uzasadniony interes administratora danych.
 6. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, jak również jego kontrahenci, podwykonawcy oraz usługodawcy.
 7. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC, Microsoft, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas pozostawania pod opieką pracowników oraz podwykonawców Administratora celem zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług w czasie zgodnym z przepisami prawa oraz w przypadku prawnie uzasadnionych celów Administratora na czas ich realizacji oraz na podstawie Państwa zgody – do czasu cofnięcia zgody, jak również w przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, dane będą przetwarzane i przechowywane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, dane będą przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązał się do zachowania tych danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne;
 9. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani / Panu:
  1. prawo dostępu do swoich danych;
  2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. prawo przenoszenia danych;
  5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 11. Podanie przez Panią / Pana osobowych w przypadku wykonania usługi jest warunkiem jej wykonania. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie wykonania usługi, natomiast w przypadku zgód marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne;
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pani/Pana potrzeb, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług, Proces profilowania nie będzie zautomatyzowany.