Bezpłatna infolinia 800 806 900

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ZDALNEGO DOPASOWANIA APARATÓW SŁUCHOWYCH

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Świadczenia Usługi zdalnego dopasowania aparatów słuchowych [dalej: Regulamin], AUDIOFON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Alianckiej 6 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000572563, o numerze NIP 8992772335 (dalej zwana „Audiofon”) świadczy usługę zdalnego dopasowania aparatów słuchowych.
 2. Usługa świadczona jest na warunkach i zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w umowie o świadczenie usługi zdalnego dopasowania aparatów słuchowych oraz po zawarciu umowy wypożyczenia zestawu do zdalnego dopasowania aparatów słuchowych. Warunkiem świadczenia Usługi dopasowania jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego.

§ 2. DEFINICJE

 1. Usługa zdalnego dopasowania aparatów słuchowych [ dalej także: „usługa”, „usługa zdalnego dopasowania” – usługa polegająca na zdalnym dopasowaniu aparatu słuchowego / aparatów słuchowych z wykorzystaniem zestawu do zdalnego dopasowania aparatów słuchowych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, po czym następuje testowanie przez Pacjenta dopasowanych aparatów słuchowych.
 2. Zamawiający– osoba dokonująca zakupu Usługi dopasowania i zobowiązana do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę.
 3. Pacjent – osoba fizyczna, która korzystać będzie z usługi zdalnego dopasowania aparatu słuchowego/aparatów słuchowych. W przypadku osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnej skorzystanie z Usługi wymaga uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 4. Zestaw do zdalnego dopasowania aparatów słuchowych [„Zestaw”, „Zestaw do zdalnego dopasowania”]– zestaw produktów wypożyczanych Zamawiającemu, za pomocą których wykonana jest usługa zdalnego dopasowania
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usługi zdalnego dopasowania aparatów słuchowych, określający warunki oraz zasady świadczenia na rzecz Pacjenta Usługi zdalnego dopasowania aparatów słuchowych.
 6. Regulamin sklepu internetowego Audiofon - dokument określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz nabywania w nim produktów dostępny na stronie https://sklep.audiofon.com.pl/regulamin,p2.html
 7. Umowa wypożyczenia - umowa zawierana z Zamawiającym lub Pacjentem, na podstawie której Audiofon wypożycza Zestaw do zdalnego dopasowania aparatów słuchowych.

§ 3. WYKONANIE USŁUGI

 1. Warunkiem skorzystania z Usługi jest opłacenie Usługi, zawarcie umowy wypożyczenia zestawu do zdalnego dopasowania aparatów słuchowych oraz Umowy o świadczenie usługi zdalnego dopasowania aparatu słuchowego.
 2. W przypadku Pacjentów małoletnich, czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie wykonuje opiekun prawny Pacjenta.
 3. Usługa jest wykonywana w terminie ustalonym z Protetykiem słuchu. Przed wykonaniem usługi Protetyk słuchu skontaktuje się telefonicznie z Pacjentem w celu przeprowadzenia szczegółowego wywiadu oraz udzielenia wszelkich wyjaśnień i instrukcji dalszego podstępowania.
 4. Usługa zdalnego dopasowania wykonywana jest za pomocą Zestawu do zdalnego dopasowania aparatu słuchowego zawierającego wszystkie niezbędne do wykonania usługi sprzęty oraz elementy. Pacjent zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z załączoną do Zestawu instrukcją i do postępowania zgodnie z jej postanowieniami.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z Protetykiem słuchu – opiekunem, którego dane Pacjent otrzymał po zakupie usługi w wiadomości e-mail potwierdzającej zakup usługi.

§ 4. WYŁACZENIA

 1. Usługa zdalnego dopasowania nie może zostać wykonana w następujących przypadkach:
  1. Jeżeli Pacjent korzysta z protez (np. rozrusznik serca), które wykluczają noszenie urządzeń elektronicznych w okolicy klatki piersiowej oraz uszu;
  2. Jeżeli Pacjent ma przeciwwskazania do korzystania z telefonów komórkowych;
  3. Jeżeli u Pacjenta stwierdzono przeciwwskazanie do używania aparatów słuchowych m.in. z powodu niedrożności przewodu słuchowego, stanu zapalnego, wad anatomicznych;
  4. Jeżeli u Pacjenta podejrzewa się występowanie chorób wymagających konsultacji laryngologicznej;
  5. W przypadku Pacjenta z poważnymi zaburzeniami wzroku, problemami z pamięcią oraz ograniczoną sprawnością manualną, chyba że w trakcie sesji zdalnego dopasowania aparatów słuchowych Pacjent będzie miał zapewnioną pomoc innej osoby;
  6. W przypadku Pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną, chyba że w trakcie sesji zdalnego dopasowania aparatów słuchowych Pacjent będzie miał zapewnioną pomoc innej osoby.
 2. Protetyk słuchu wykonujący Usługę zdalnego dopasowania może odmówić jej wykonania, jeżeli uzna, że występują jakiekolwiek inne przeciwwskazania do jej wykonania.

§ 5. WARUNKI TECHNICZNE

W celu wykonania Usługi, Zamawiający zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

 1. aktywny adres e-mail, na który będzie wysyłana wszelka korespondencja z Pacjentem oraz/ lub z Zamawiającym;
 2. aktywny telefon, który umożliwia Pacjentowi prowadzenie rozmów;
 3. zasięg telefonii komórkowej o odpowiednim zasięgu (z siłą sygnału co najmniej na poziomie 3G)
 4. ciche miejsce jak najbardziej odizolowane od wszelkich dźwięków zewnętrznych

§ 6. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem Umowy oraz pytania dotyczące Usługi należy składać na adres poczty elektronicznej sklep@audiofon.com.pl bądź drogą pocztową na adres: Audiofon sp. z o.o. sp.k., ul. Szyszkowa 4, 55-040 Ślęza z dopiskiem „Wirtualny Gabinet Słuchu”.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji składający reklamację zostanie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej lub drogą pocztową. W sytuacji, gry podane w reklamacji dane lub informacje będą niewystraczające Audiofon zwraca się, przed jej rozpatrzeniem, do składającego reklamację o uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez składającego reklamację przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2020 roku i ma zastosowanie do Usług zdalnego dopasowania aparatów słuchowych świadczonych od tej daty.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.